ERASMUS päise pilt - pliiatsid

Üha rohkem jõudu koguv kodanikuaktiivsus ja kogukondlik liikumine annavad märku, et ühe isiku vastutuse ja juhtimise all olevad organisatsioonid on oma aja ära elanud. Seda enam, et Euroopas läbi viidud uuringud (ESHA 2017, UCL 2018) näitavad, et koolijuhid tunnevad ennast üksi jäetuna ja on suure pinge all. Selle pinge allikaks on reeglina väga suur vastutus ja vastandlikud ootused. Igal huvigrupil (omavalitsus, õpetajad, lapsevanemad jne) on omad nõudmised ning kõigil napib aega ja oskusi, et leida probleemidele terviklikke lahendusi. Suur pingeallikas on ka konkurentsilembene avalik arvamus, mis sunnib koole omavahel võistlema ja kujundab vastandliku arusaama, et konkurents on olulisem kui koostöö.

Koolijuhid tunnevad ennast üksi jäetuna ja on suure pinge all

Kuidas seda olukorda muuta? Mis on probleemi põhjused? Kes ja kuidas saaks koolijuhti ja kogukonda tervikuna aidata? Milline abi oleks piisav? Nendele küsimustele vastuseid otsides otsustas ELVL meeskond luua Erasmus+ projekti ja kutsus appi oma välismaised partnerid (Jyväskylän Yliopisto, Trigon Entwicklungsperatung ja European Parents’ Association). Otsustati ühiselt luua koolitusprogramm koolikogukonna koostöövõimekuse parandamiseks. Kolmeaastase pilootprojekti (2019 – 2022) asukohaks valiti Saaremaa ja põhjuseks oli kohaliku omavalitsuse ja koolikogukondade valmisolek suurte eesmärkide nimel tõsiselt pingutada. Soovi avaldanute seast valiti välja viis kooli – Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Kaali PK, Kärla PK ja Pihtla Lasteaed-algkool.

Otsustati ühiselt luua koolitusprogramm koolikogukonna koostöövõimekuse parandamiseks.

Esimese aasta jooksul oli plaan luua tippkoolitajate ja -teadlaste ühistööna koolitusprogramm ning ette valmistada 10 koolitajat Eestist ja 5 koolitajat mujalt (Austria, Sloveenia, Prantsusmaa, Taani ja Soome). Programmi loomisesse kaasati kohalikud koolijuhid, hoolekogujuhid ja omavalitsuse juhtivad haridusametnikud. Selle 30-liikmelise grupi õpi- ja tööprotsesse juhivad 3 kogenud koolitajat Saksamaalt ja 3 teadlast Soomest. Iga koolitusnädal (kokku 4 nädalat kuuenädalase vahega) otsustati lõpetada praktika päevaga (reedel) konkreetsetes koolides. Igat praktikagruppi pidi juhtima selle kooli direktor ning igas grupis osales veel hoolekogu juht, üks haridusametnik, kaks koolitajat Eestist ja üks välismaalt.

Plaan oli luua tippkoolitajate ja -teadlaste ühistööna koolitusprogramm ning ette valmistada 10 koolitajat Eestist ja 5 koolitajat mujalt (Austria, Sloveenia, Prantsusmaa, Taani ja Soome).

Alates teisest õppeaastast (2020/2021) on projektirühma eesmärk läbi koolituste (1. Hoolekogusse kandideerijate päevane eelkoolitus ning 2. Hoolekogu liikme 3-päevane baaskoolitus) ja igakuise mentorluse aidata koolijuhil tema eestvedamisel kujundada koolikogukonnas välja kollegiaalse ehk jagatud juhtimise (engl. shared or collaborative or collegical leadership) positiivne praktika. Kolmandal aastal läbivad koolitajad mentorluse, mediaatorluse ja supervisiooni neljanädalased täiendkursused ja rakendavad õpitud oskused Saaremaa koolikogukondi aidates.

Aidata koolijuhil tema eestvedamisel kujundada koolikogukonnas välja kollegiaalse ehk jagatud juhtimise positiivne praktika.

Pikemajaline eesmärk on läbi seminaride ja praktikate jõuda sinnamaani, et konkreetse kooli hoolekogu (mis koondab kõiki kooliga seotud huvigruppe) on võimeline osalema kooli jaoks oluliste otsuste tegemisel ja vastutuse võtmisel. Alates sellest on koolijuhil reaalselt võimalik otsuste tegemist delegeerima hakata. Delegeerimine omakorda teeb võimalikuks vähendada huvigruppide ja koolijuhi vahelisi pingeid. Kuna täna kehtiva seadusandluse juures jääb koolijuht ikkagi juriidiliselt vastutavaks, peab ta otsustamise delegeerimiseks usaldama hoolekogu ja teisi koostööpartnereid 100%. See usaldus saab tekkida läbi ühise õppeprotsessi ja praktilise koostöö.

Delegeerimine teeb võimalikuks vähendada huvigruppide ja koolijuhi vahelisi pingeid.

Kogukonna tasandil suhtekultuuri muutus ning reaalne võimalus otsustamise-vastutamise protsessis osaleda kaasab hoolekogu töösse uusi aktiivseid lapsevanemaid. Oma laste arengukeskkonna nimel on vanemad reeglina valmis tavapärasest rohkem pingutada. Kui niimoodi mitmeid aastaid ühiselt kogukonda üles ehitatakse, on edukogemus vääramatu. Ja pole välistatud, et mitmetest teadlikest lapsevanematest kujunevad läbi selle protsessi välja uue põlvkonna suurepärased poliitikud, kes teavad, mis väärtus on suhetel ja suhtumisel, kes on oma kätega üles ehitanud ja koos hoidnud kogukonda. Kui suurem hulk selliseid inimesi 10-15 aasta möödudes riigi parlamenti valitakse, siis ilmselt enam maaelu jätkusuutlikkuse ja kultuuri hääbumise pärast muret tundma ei pea. Seega on projekti pikaajaline eesmärk ühiskonna poliitilise kultuuri rahumeelne ümberkujundamine.

Pole välistatud, et mitmetest teadlikest lapsevanematest kujunevad läbi selle protsessi välja uue põlvkonna suurepärased poliitikud, kes teavad, mis väärtus on suhetel ja suhtumisel, kes on oma kätega üles ehitanud ja koos hoidnud kogukonda.

Strateegilise koostöö projekti käigus luuakse Trigoni Akadeemia ja Jyväskylä Ülikooliga koostöös kolm haridusasutuse kogukonna ja eriti hoolekogu vajadustest lähtuvat koolitusprogrammi, mille koostamise käigus koolitatakse välja vähemalt 10 Eesti ja 5 välismaist konsultanti. Nende ülesandeks on lasteaia- ja koolikogukondade, aga ka kohaliku omavalitsuse aitamine jagatud juhtimise printsiipide rakendamisel. Jyväskylä Ülikooli abiga töötatakse välja haridusasutuse arengu hindamise metoodika ning Euroopa Lastevanemate Liidu kaasabil soovitakse levitada koolitusprogrammi tulemusi teistesse Euroopa riikidesse.

TOIMUMISE AEG
01. september 2019 – 31. detsember 2023

PROJEKTIKOOD JA TOETUSE SUMMA
2019-1-EE01-KA204-051720 ja 287 168 €

TEGEVUSED

28. detsember 2017 toimus esimene kokkusaamine Saaremaa vallavalitsusega. Vallajuht Madis Kallas pakkus välja, et kui leitakse 5 kooli, kelle juhid ja kogukond on valmis regulaarsete õpingute abil oma koostöövõimakust tõstma, siis on vallajuhid valmis läbi rääkima nendele koolidele asjakohase autonoomia võimaldamise osas.

31. jaanuar 2018 leidis aset esimene kokkusaamine kõigi projekti osapooltega Saaremaal. Lepiti kokku, et kõik koolid, kes soovivad hoolekogude ja terve koolikogukonna harimises kaasa lüüa, võtavad personaalselt ühendust. Viis kooli, Kuressaare Gümnaasium, Saaremaa Ühisgümnaasium, Kaali PK, Kärla PK ja Pihtla Lasteaed-algkool võtsid ühendust ja avaldasid soovi oma kogukond proovile panna.

Märtsis 2018 – küsimustik koostöös Tartu Ülikooliga. Jüri Ginteri ja Liina Stammi abiga koostati hoolekogu liikmetele ja kooli juhtkonnale küsimustik, mille abil saadi üsna hea ülevaade hetkeolukorrast. Küsimustiku statistika ja kommentaarid.

17.-18. detsember 2018 – Rahvusvaheline haridusseminar “Hoolekogu kui aktiivse kodaniku arengukeskkond”, kus osales 23 aktiivset lapsevanemat, koolijuhti, teadlast, haridushuvilist ja -ametnikku. Õppejõud oli kutsutud Soomest ja Taanist. Jõuti ühise äratundmiseni, et hoolekogude ja koolijuhtide koostöö ning sellest tulenev jagatud juhtimine on küll tänases Eestis ambitsioonikas aga täitsa teostatav eesmärk.

27.-28. juuni 2019 – esimene kokkusaamine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga Tallinnas, et panna paika projekti uurimuslik pool. Projekti juhtgrupi loomine.

9. juuli 2019 – positiivne vastus projekti rahastamise osas Erasmus+ poolt

27.-28. juuni 2019 – esimene kokkusaamine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga Tallinnas, et panna paika projekti uurimuslik pool. Peale kahepäevast põhjalikku arutelu jõuti kokkuleppele, et enne teadusliku uuringuga alustamist on vaja tagada koolikogukondi nõustama hakkavate konsultantide ühtlane tase. Valiti projekti juhtkomitee, kuhu kuulusid Harald Jäckel Trigonist, Mika Risku Jyväskylä Ülikoolist, Aivar Haller Euroopa Lastevanemate Liidust ning Hillar Lõhmussaar ja Tiit Urva Eesti Lastevanemate Liidust

26. juuli 2019 – juhtkomitee Skype kohtumine, kus arutati läbi ja lepiti kokku septembri ja novembri eelmoodulite teemad ning ajakava.

5.-6. september 2019 – Esimene rahvusvaheline kohtumine Kuressaares

5.-6. september 2019 – projekti esimene eelmoodul Kuressaares. Toimusid kohtumine valla juhtidega, koolivisiidid ja koolituskohaga tutvumine. Teadustöö osas lepingute sõlmimine

23. september 2019 – Skype kõne Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga, arutati finantsteemadel

17. oktoober 2019 – Skype kohtumine Trigoni instituudi ja Jyväskylä ülikooliga, arutati 5.-6. novembri eelmooduli korraldust

5.-6. november 2019 – Teine rahvusvaheline kohtumine Kuressaares. Kohtuti 50 Saaremaa uue haridusstrateegia väljatöötamises osalenud aktivistiga. Läbi rühmatööde otsiti vastuseid alljärgnevatele küsimustele:
Mida peaks tänases saare hariduselus kindlasti hoidma ja kaitsma? Miks?
Mis on üleliigne ning millest peaks loobuma? Miks?
Mida peaks kindlasti muutma ja miks?
Mis on puudu ja miks seda on vaja?

5.-7. detsember 2019 – 1. treeningnädala ettevalmistusmoodul

9.-13. detsember 2019 – 1. treeningnädal Kuressaares

3.-7. veebruar 2020 – 2. treeningnädal Kuressaares

14.-18. september 2020 – 3. treeningnädal hübriidina Kuressaares

Ajavahemikul 2020 märts – 2021 juuni toimus kokku 9 veebipõhist juhtkomitee arutelu. Otsisime pingsalt lahendusi kujunenud kriisiolukorrale. Mõistsime, et plaanitud kujul ei ole projekti enam kindlasti võimalik läbi viia. Projekti kaasatud koolid olid kõik väga suure pinge all ning otsisid lahendusi õppeprotsessi ümberkujundamiseks. Kriisiolukorrast lähtudes pidasime koolidega läbirääkimised ja peatasime kõik planeeritud tegevused. Seda kahel põhjusel: esiteks olid kohalik omavalitsus, kooli juhtkond, õpetajad ja lapsevanemad kõik hõivatud eluliselt olulisemate ülesannete lahendamisega ja teiseks olid kõik meie programmid üles ehitatud nn kogemusõppele, mille teostamine virtuaalselt on väga keeruline ning nõuab pikka ettevalmistust.

5. aprillil 2021 loodi vastavalt algsele plaanile projekti missiooni jätkamiseks 16 asutajaliikme poolt MTÜ Juhtimiskultuuri Instituut (Institute of Leadership Culture), mille põhikirjaline eesmärk on luua eeldused inimese ja ühiskonna eneseteadlikkuse kujunemiseks kultuuri, majanduse ja õiguse valdkonnas.

16. aprillil  2021 tutvustasime projekti koostöös NGO Mondo ja Haridusministeeriumi ning Siseministeeriumiga Ida Ukraina lapsevanematele suunatud veebikonverentsil.

10.-14. mai 2021 – 4. treeningnädal hübriidina Kuressaares

25. juunil 2021 tutvustasime projekti Portugali (Fapoestejo) ja Hispaania (CONFAP) lastevanemate liitude ning Euroopa Lastevanemate Liidu ühisel veebinaril

27.-29. juuli 2021 – töötuba Haapses kogukonna baaskursuse väljatöötamiseks

7.-11. märts 2022 – 5. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

2.-6. mai 2022 – 6. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

19.-23. september 2022 – 7. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

11. november 2022 – kolmas rahvusvaheline kohtumine Luxembourgis

12. november 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Luxembourgis

21.-25. november 2022 – 8. uuringuga seotud õppenädal Kuressaares

10. detsember 2022 – rahvusvaheline projekti kokkuvõttev konverents Tallinnas

TÖÖRIISTAD

Projekt „Hoolekogude jõustamine“ loodi selleks, et aidata haridusasutuste hoolekogudel jõuda tasemele, kus kooli ja omavalitsusjuhid võivad osa juhtimisotsuseid usaldada vastava ettevalmistusega hoolekogu liikmetele.

Koostöös Trigoni Akadeemia õppejõududega loodi kolm koolitusprogrammi:

4-OSALINE ARENDUSKOOLITUS

KOOLIKOGUKONNA KOOLITUS 

3-PÄEVANE HOOLEKOGUDE KOOLITUS juba valituks osutunud hoolekogu liikmetele.

Lisaks koolitusprogrammidele loodi koostöös Jyväskylä Ülikooli teadlastega HARIDUSASUTUSE ARENGU TOETAMISE JA HINDAMISE METOODIKA.

PARTNERID

KONTAKT

Aivar Haller

Aivar Haller
aivar@laps.ee

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch