ÕPETAJATE STREIK 2024

Eesti Lastevanemate Liiduna mõistame, et õpetajate streik on äärmuslik meede ja möödapääsmatu olukorras, kus valitsus oma lubadustest kinni ei pea ning suhtub õpetajate palgatõusu ja haridusvaldkonna sisulistesse teemadesse leigusega.

Liiduna eelistame streikimise asemel läbirääkimisi, konstruktiivseid vaidlusi ja sisulisi arutelusid ning koostööle, lahendustele ja mõistmisele orienteeritust. Lisaks palgateemale on hariduses ka palju teisi olulisi sisulisi teemasid, mis vajavad tähelepanu ja lahendamist.

Näiteks õpetajate töökeskkond ja tingimused, töökoormus ja vastutus, bürokraatia, suured klassid, erivajadustega lapsed, lastevanemate ning laste ootused ja suhted õpetajaga jpm.

Eesti Lastevanemate Liidu põhimõtetest ja väärtustest lähtuvalt me pikajalisest streigist ega toetusstreikidest osa ei võta, sest igasugune streikimine avaldab lastevanemate igapäevasele töö -ja elukorraldusele ning ka laste heaolule väga suur mõju.

Eesti Lastevanemate Liiduna toetame ja väärtustame õpetajaid ning nende poolt valitud meetmeid ja pakume neile tuge läbi lastevanemate harimise ja informeerimise.

Seaduse järgi sätestab kool kooli kodukorras õppest puudumisest teavitamise korra. Seega oskab sellele küsimusele vastata kõige paremini kool, kus laps õpib. Eesti Lastevanemate Liidu vaatenurgast on põhjus puudumiseks täiesti olemas. Liiduna soovitame siiski antud kriisiolukorras lastevanematel teha oma lapse kooli ja õpetajatega võimalikult palju koostööd ning vastuste saamiseks julgelt ka koolipere või vanemate – ja hoolekogu poole pöörduda.

Õpetajate streigi ajal katkeb hariduse andmine igal juhul. Valitsuse ülesanne on koostöös õpetajatega lahendused leida, kokkulepeteni jõuda ja streik võimalikult kiiresti lõpetada. Streikimisega kaasneb igal juhul tavapärasest ebamugavam olukord kõigile osapooltele ja see ongi steikimise mõte – tööseisak, mille abi loodetakse saavutada probleemidele lahendused, mida ei olnud võimalik saavutada rahumeelsete läbirääkimiste kaudu.

Usume ja näeme, et paljude koolijuhtide ja õpetajate soov pole tegelikult streikida, jätta ennast ilma palgast ega pole ka soovi hiljem rohkem pingutada, et ainemaht järgi teha või et lastele ja perekondadele streigiga raskusi valmistada. Tegemist on äärmusliku meetmega, mida õpetajad viimases hädas kasutavad, sest on näha, et võimalused läbirääkimiste teel lahendusi leida on ammendunud.

Samas ei seisa õpetajad mitte ainult iseenda paremate tingimuste ning palga eest, vaid streigitakse ka järgmiste õpetajate põlvkondade järjepidevuse ja kindlustunde eest ja et valitsuses peetaks antud lubadustest kinni.

Väärtustame kvaliteetset õpet, aga antud olukorras peame kõik aru saama, et streigi olukorras pole mõistlik koolidelt, kus on niigi palju lisapingeid ja ümberkorraldusi, nõuda streigi ajal fookuse suunamist kvaliteetsele õppele.

Meie liiduna usume endiselt ja loodame väga, et valitsus mõistab olukorra tõsidust ning osapooled jõuavad võimalikult kiiresti sobivate kokkulepeteni, et õpetajad ei peaks kogema liigset palgakaotust ega õpilased kannatama hariduse seiskumise pärast.

Eesti Lastevanemate Liiduna soovitame antud kriisiolukorras teha lastevanematel oma otsused arvestades õpilase kohustust õpiülesandeid täita ning õppes osaleda ja lähtuda kooli korraldustest ning infost. Samas selgitada lapsele ka enda isiklikest põhimõtetest ja väärtustest tulenevaid seisukohti, et olla lapsele ka kriisioludes parimaks võimalikuks eeskujuks.

Õpetajate streik puudutab kõiki eestlasi, eriti lapsi, seega toome mõned näited, kuidas lastele selgitada miks õpetajad streigivad. Julgustage lapsi küsima ka ise küsimusi ja jagama oma mõtteid ning ole valmis oma seisukohti selgitama ja põhjendama.

Palk:

Selgitage lapsele, et õpetajad streigivad sellepärast, et nad soovivad oma töö eest õiglast palka. Näiteks võiksite öelda: “Kui õpetajad saavad paremat palka, siis nad on rõõmsamad, õnnelikumad ja rahulolevamad, nad ei pea muretsema kas nende pere saab toidetud ja kõik vajalik ostetud. Nad saavad rohkem energiat panustada õpetamisse ja õpilastesse.”

Järelkasv:

Selgitage miks on oluline, et rohkem inimesi valiks oma ametiks õpetaja kutse. Näiteks võite öelda: “Kui õpetajad ei saa piisavalt head palka ja keegi ei taha õpetaja ametit õppida, siis varsti polegi koolides ühtegi õpetajat, kes lapsi õpetaks. Aga meil on vaja häid õpetajaid, et kõik lapsed saaksid tulevikus ka õppida ja areneda.”

Õpetajatöö väärtustamine:

Rääkige lapsega, et õpetajad teevad väga olulist tööd ja et nende tööd tuleks rohkem hinnata. Näiteks võite öelda: “Õpetajad õpetavad ja aitavad lastel saada targemaks, aga nad on tihti ka sinu igapäevased abilised, kes toetavad sind probleemide ja murede lahendamisel, aitavad sind klassikaaslastega suhtlemisel ja konfliktide lahendamisel, korraldavad toredaid üritusi jpm.

Streikimine:

Selgitage, et kuna valitsus on andnud õpetajatele lubadusi, aga ei taha neid täita, siis õpetajad on otsustanud kokku koonduda ja tugevamat häält teha ehk streikida, sest neid ei ole kuulatud ja nende soovidega ei ole arvestatud. Õpetajad soovivad, et nende tööd hinnatakse ja et nad saaksid paremat palka, et lastel oleks praegu ja ka edaspidi tore koolis käia. Streikimine on võimalus, mida viimases hädas kasutatakse kui miski muu enam ei aita.