MTÜ EESTI LASTEVANEMATE LIIT PÕHIKIRI

MTÜ EESTI LASTEVANEMATE LIIT PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

§1 Eesti Lastevanemate Liit (edaspidi: ELVL) on 30. märtsil 1998. aastal asutatud iseseisev, poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

§2 ELVL-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

§3 ELVL-i eesmärgiks on väärtustada Eesti ühiskonnas lapsi, laste kasvatamist ja lapsevanemaid. ELVL-i eesmärgid on veel:

1) Aidata lapse vanemaid olla paremad vanemad.
2) Olla erinevatele institutsioonidele partneriks lapsi puudutavates küsimustes, seda eriti hariduse ja vaba aja sisustamise valdkondades.
3) Muuta haridusasutus kohaks, kus lapsel on hea ja turvaline olla.
4) Toetada loovust ja isiksuse arengut.
5) Seista laste tervise ja tervislike eluviiside eest.

§4 ELVL järgib otsuste tegemisel sotsiaalse kolmeliikmelisuse printsiipi, juhindub kultuuri-, haridus- ja vaimuelu küsimustes vabaduse ideaalist, õigusküsimustes võrdsuse ideaalist ning majandusküsimustes solidaarsuse ideaalist.

§5 Oma eesmärkide saavutamiseks ELVL:

1) Koondab isikuid, kes oma tegevusega tahavad kaasa aidata ELVL- i ülesannete täitmisele.
2) Väljendab oma seisukohti, kasutades massimeediat, üritusi, infomaterjale, isiklikke kontakte ja muid vahendeid.
3) Kirjastab oma vaadete ja info levitamiseks vajalikke materjale.
4) Korraldab uuringuid, koolitusi, koosolekuid ja konverentse ning muid teaduslikke ja populaarteaduslikke ettevõtmisi.
5) Arendab koostööd teiste mittetulundusühingutega, avaliku sektori asutustega, äriühingute, teadus- ja haridusasutustega kodu- ja välismaal.
6) Asutab vajadusel liitudesse, asutab äriühinguid või on äriühingutes osanik või aktsionär.
7) Maksab oma tegevusvaldkondades õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks stipendiume
8) Arendab muud tegevust, mis on kooskõlas ELVL-i eesmärkidega.

II LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING LIIDUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

§6 ELVL-i täisliikmeks võivad olla füüsilised isikud kes tunnistavad ja täidavad ELVL põhikirja ja eesmärke ning on tasunud liikmemaksu. ELVL-i lihtliikmeks võivad olla füüsilised isikud kes tunnistavad ja täidavad ELVL põhikirja ja eesmärke, aga ei maksa liikmemaksu.

§7 Kui ELVL täisliige ei ole kahe järjestikkuse aasta jooksul liikmemaksu tasunud, kaotab ta täisliikme staatuse, st õiguse valida ja olla valitud ELVL juhtorganitesse ning muutub ELVL lihtliikmeks.

§8 ELVL-i liikme vastuvõtmine toimub kirjaliku (sealhulgas ka elektroonilisel kujul esitatud) avalduse alusel ELVL-i juhatuse otsusega kolme kuu jooksul alates avalduse esitamisest.

§9 Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmist käsitletaks uuesti kahe aasta pärast.

§10 Liikmel on õigus avalduse alusel ELVL-ist välja astuda. ELVL-i liikme liikmelisus, sh ka toetajaliikmelisus, lõpeb vastavalt seaduses sätestatule.

§11 Liiget saab ELVL-ist välja arvata juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:

1) Kui tema tegevus on vastuolus ELVL-i põhikirjaliste eesmärkidega;
2) Kui tema tegevus kahjustab ELVL-i huve.

III III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§12 ELVL-i liige on kohustatud:

1) Järgima ELVL-i põhikirja ja häid tavasid.
2) Osalema ELVL-i tegevuses ning aitama kaasa ELVL-i eesmärkide saavutamisele.
3) Esindama väärikalt ELVL-i põhimõtteid avalikkuse ees.
4) Informeerima ELVL-i oma programmidest, projektidest ja muust tegevusest, mis on seotud lastevanemate ja laste huvide ja õiguste alase tegevusega.
5) Tasuma liikmemaksu, mille suuruse üldkoosolekute vaheliseks ajaks kehtestab ELVL üldkoosolek

§13 ELVL-i liikmel on õigus:

1) Võtta osa ELVL-i tegevusest.
2) Kandideerida ELVL-i organitesse.
3) Võtta osa hääleõigusega üldkoosolekul toimuvatest hääletamistest

§14 ELVL-i toetajaliikmel puuduvad õigused kandideerida ELVL-i organitesse ning võtta hääleõigusega osa üldkoosolekul toimuvatest hääletamistest

IV IV ÜLDKOOSOLEK

§15 ELVL-i liikmed võivad moodustada paikkondlikke osakondi, teemapõhiseid töörühmi ja muid allüksusi. Osakondadel, töörühmadel ja muudel allüksustel on oma kodukorrad kooskõlas ELVL-i põhikirjaga. Osakonnad, töörühmad ja muud allüksused valivad endale juhatuse või vanema, kelle kinnitab üldkoosolek.

§16 ELVL-i kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ELVL-i täis- ja toetajaliikmed. Igal täisliikmel on üks hääl. Liiget võib lihtkirjaliku volikirja alusel esindada üldkoosolekul teine ELVL-i täisliige.

§17 Üldkoosolek kutsutakse kokku:

1) Juhatuse algatusel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kord kahe aasta jooksul.
2) Vähemalt ühe kümnendiku liikmete kirjalikul nõudmisel.
3) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud taotlusel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

§18 Juhatus peab üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt seitse päeva, saates elektrooniliselt kõigile ELVL-i liikmeile koosoleku päevakorra. Teade üldkoosoleku toimumise kohta avaldatakse ELVL kodulehel http://www.laps.ee.

§19 Põhikirja kohaselt välja kuulutatud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm ELVL-i liiget või nende volitatud esindajat.

§20 Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud täisliikmete poolthäälteenamus.

§21 ELVL-i üldkoosolek:

1) Valib ELVL-i juhatuse
2) Annab juhtnöörid ELVL-i vara võõrandamise puhuks.
3) Võtab vastu ja muudab ELVL-i põhikirja. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud ELVL-i täisliikmetest.
4) Otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes ELVL-i esindaja.
5) Otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6) Kinnitab liikmemaksu ülempiiri.

§22 Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate liikmete nimekiri, millesse kantakse üldkoosolekul osalevate liikmete nimed, häälte arv, osalemise viis, samuti liikme esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja

§23 Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Selleks saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli lisades sinna liikmete seisukohad ja saadab selle viivitamata liikmetele.

V JUHATUS

§24 ELVL-i juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.

§25 Juhatuse volituse kestvuse, mis ei või olla pikem kui viis aastat, otsustab ELVL üldkoosolek.

§26 ELVL-i võivad esindada kaks juhatuse liiget ühiselt.

§27 Juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek esimehe ettepanekul. Juhatuse väikseim suurus on kolm liiget ja suurim suurus seitse liiget.

§28 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul sh virtuaalkoosolekul (näiteks Zoom) või koosolekut kokku kutsumata elektrooniliste sidevahendite kaudu. Juhatuse otsuse vastuvõtmisel taotletakse konsensust, teine eelistus on juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustav esimehe või teda asendava juhatuse liikme hääl.

§29 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.

§30 Juhatuse koosolekud ja koosolekut kokku kutsumata langetatud otsused protokollitakse. ELVL-i liikmetel on juurdepääs juhatuse protokollidele.

§31 ELVL-i juhatus:

1) Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
2) Juhib ELVL-i tööd ja finantstegevust, taotleb ELVL-i tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest, kinnitab ELVL-i projektid.
3) Kutsub kokku üldkoosoleku, teatades ELVL-i liikmetele koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt ühe nädala ette.
4) Otsustab liikmeksoleku küsimused.
5) Moodustab toimkondi ja asutab allüksusi.
6) Kinnitab allüksuste töökorra ning koordineerib nende tegevust.
7) Määrab kindlaks palgaliste töötajate koosseisud.
8) Sõlmib ja lõpetab töölepingu ELVL-i palgaliste töötajatega.
9) Volitab ELVL-i esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde.

§32 Juhatuse esimees:

1) Valitakse juhatuse poolt
2) Kutsub kokku juhatuse ning juhatab selle koosolekut.

§33 Esimehe äraolekul asendab teda mõni teine juhatuse liige. Esimees ja juhatuse liikmed annavad aru ELVL-i eestseisusele ja ELVL-i üldkoosolekule.

VI RAHALISED VAHENDID

§34 ELVL-il ei ole sisseastumismaksusid.

§35 ELVL-il on liikmemaks, mille suuruse kehtestab üldkoosolekute vaheliseks ajaks ELVL juhatus.

§36 ELVL vara moodustub:

1) Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetustest.
2) Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
3) Projekti jm taotlustele eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest;
4) Majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
5) Muudest seaduses lubatud sissetulekutest.
6) Liikmemaksudest

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

§37 ELVL-i ühinemine või jagunemine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekus osalevatest ELVL-i liikmetest.

§38 ELVL-i lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekus osalevatest ELVL-i liikmetest, või juhul, kui ELVL liikmeskond on kahanenud kaheni.

§39 ELVL-i lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele ELVL-ile sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Lastevanemate Liidu üldkoosolekul 26.03 2021 Tallinnas

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch