MTÜ EESTI LASTEVANEMATE LIIT PÕHIKIRI

MTÜ EESTI LASTEVANEMATE LIIT PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Lastevanemate Liit (edaspidi: Liit) on 30. märtsil 1998. aastal asutatud iseseisev, poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.2. Eesti Lastevanemate Liidul on oma sümboolika, mille kasutamisele on tal ainuõigus.
1.3. Liidu majandusaastaks on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.4. Liidu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.5. Liit on asutatud tähtajatult.

2. EESMÄRGID

2.1. Liidu peamiseks eesmärgiks on olla vanemate häälekandja, väärtustades Eesti ühiskonnas lapsi, vanemaid ning elukestvat arengut.

2.2. Liidu eesmärkideks on veel:

2.2.1. olla usaldusväärne ja osapooli ühendav partner;
2.2.2. toetada ja esindada vanemaid, peresid, kuulates ja vahendades nende seisukohti ning vajadusi;
2.2.3. olla erinevatele institutsioonidele partneriks ja pöörata tähelepanu lapsi ja vanemlust puudutavatele küsimustele, seda eriti hariduse, tervise, tervislike eluviiside ja vaba aja sisustamise valdkondades;
2.2.4. aidata kaasa haridusasutuste edenemisele parimaks võimalikuks kasvukeskkonnaks, kus lastel on hea ja turvaline olla;
2.2.5. pakkuda vanematele suuremaid võimalusi koostööks, õppimiseks, kogemuste jagamiseks ning enesearenguks;
2.2.6. toetada laste ja vanemate loovust ning isiksuse arengut.

2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks liit:

2.3.1. koondab isikuid, kes oma tegevusega tahavad kaasa aidata Liidu ülesannete täitmisele;
2.3.2. väljendab oma seisukohti, kasutades massimeediat, üritusi, infomaterjale, isiklikke kontakte ja muid vahendeid;
2.3.3. kirjastab oma vaadete ja info levitamiseks vajalikke materjale;
2.3.4. korraldab uuringuid, koolitusi, koosolekuid ja konverentse ning muid teaduslikke ja populaarteaduslikke ettevõtmisi;
2.3.5. arendab koostööd teiste mittetulundusühingutega, avaliku sektori asutustega, äriühingute, teadus- ja haridusasutustega kodu- ja välismaal;
2.3.6. astub vajadusel liitudesse, asutab äriühinguid või on äriühingutes osanik või aktsionär;
2.3.7. maksab oma tegevusvaldkondades õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks stipendiume;
2.3.8. loob asjakohase nõuandva organi ehk nõukoja (Eesti Lastevanemate Liidu Nõukoda) erinevate valdkondade ekspertidest. Nõukoja või nõukoja üksikliikme kompetentsi kaasatakse keerukamate laste ja lastevanemate huvikaitse seisukohtade kujundamisel;
2.3.9. arendab muud tegevust, mis on kooskõlas Liidu eesmärkidega.

3. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING LIIDUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

3.1. Liidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele. Liige:

3.1.1. on füüsiline isik, kes on täisealine;
3.1.2. soovib tegutseda kooskõlas Liidu eesmärkide ja põhikirjaga.

3.2. Liidu liikmeks soovija esitab Liidule kirjaliku avalduse (sobilik ka elektroonilisel kujul, mis on kättesaadav kodulehel) ja tasub iga-aastase liikmemaksu, mille suuruse kinnitab üldkoosolek.
3.3. Esitatud avalduse vaatab juhatus läbi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme kuu jooksul arvates avalduse saamisest, ja teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. Juhatusel on õigus avaldusega seoses küsida Liidu liikmeks taotlejalt täpsustavat infot.
3.4. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, tagastatakse juba tasutud liikmemaks taotlejale ja taotleja võib nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmist käsitletaks uuesti kahe aasta pärast.
3.5. Liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda. Liikme liikmelisus lõpeb 3 kuud peale kirjaliku avalduse esitamist. (Juhul, kui liige otsustab Liidust välja astuda kalendriaasta keskel, siis makstud liikmemaksu ei tagastata ega tasaarveldata). Avaldus rahuldatakse eelpool nimetatud tähtajaga eeldusel, et on kindlaks tehtud väljaastuja liikme ja Liidu vastastikused varalised õigused ja kohustused ning need on täidetud.
3.6. Kui liige esitab juhatusele Liidust väljaastumise avalduse, siis on ta sõltumata avalduse esitamise hetkest kohustatud tasuma jooksva kalendriaasta liikmemaksu 14 päeva jooksul arvates avalduse esitamisest.
3.7 Liiget saab Liidust välja arvata juhatuse otsusega (kas koheselt või määratud tähtajaga) järgmistel juhtudel:

3.7.1. kui tema tegevus on vastuolus Liidu põhikirjaliste eesmärkidega;
3.7.2. kui tema tegevus kahjustab Liidu huve ja mainet. (On oluliselt kahjustanud Liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu organite nende pädevuse piires vastuvõetud otsuseid).

3.8. Juhul, kui liige osaleb juhatuse või muu Liidu organi töös, siis töö antud organi heaks lõppeb vastavalt seaduses või põhikirjas sätestatule.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Liidu liige on kohustatud:

4.1.1. täitma Liidu põhikirja, Vabaühenduste eetikakoodeksit ning muid kokkuleppeid ja häid tavasid;
4.1.2. osalema Liidu tegevuses ning aitama kaasa Liidu eesmärkide saavutamisele;
4.1.3. hoidma Liidu head mainet ja esindama väärikalt Liitu avalikkuse ees;
4.1.4. tasuma tähtajaks (hiljemalt jooksva aasta 15. märtsiks) liikmemaksu, mille suuruse üldkoosolekute vaheliseks ajaks kehtestab Liidu üldkoosolek.

4.2. Liidu liikmel on õigus:

4.2.1. võtta osa Liidu tegevusest;
4.2.2. kasutada juhatusega kirjalikult kooskõlastatult Liidu sümboolikat;
4.2.3. kandideerida Liidu organitesse;
4.2.4. võtta osa üldkoosolekust;
4.2.5. astuda Liidust välja.

4.3. Liit võib nimetada auliikmeid. Liidu auliikmeks võib juhatuse otsusega nimetada isiku, kes on olulisel määral kaasa aidanud Liidu eesmärkide saavutamisele. Liidu auliikmel ei ole hääletusõigust Liidu küsimustes. Liidu auliige on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.

5. HUVILINE

5.1. Liit koondab lisaks liikmetele enda ümber inimesi, kes vastavad punktis 5.2. toodud loetelus vähemalt ühele tingimusele ning keda nimetatakse huvilisteks.

5.2. Huviline on isik:

5.2.1. kellel ei ole võimalust või soovi tasuda liikmemaksu;
5.2.2. kellel ei ole võimalust või soovi aktiivselt ning järjekindlalt panustada Liidu tegevustesse;
5.2.3. kellel on huvi olla kursis Liidu tegevustega ning saada regulaarselt infot valdkonnas toimuva kohta;
5.2.4. kes on liitunud Liidu uudiskirjaga;
5.2.5. kellel on huvi saada vajadusel huvikaitset;
5.2.6. kellel on valmisolek osaleda uuringutes ja küsitlustes ning avaldada enda kui vanema arvamust;
5.2.7. kellel on huvi toimetada vabatahtlikuna erinevates projektides või pakkuda perioodilist abi enda kompetentsi piires.

5.3. Huviline on valmis oma rollis tegutsema kooskõlas Liidu eesmärkide, põhikirja ja Vabaühenduste eetikakoodeksiga ning hoidma kõrgel Liidu mainet.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik Liidu liikmed. Igal aastamaksu tasunud liikmel on üks hääl. Liiget võib lihtkirjaliku volikirja alusel esindada üldkoosolekul teine Liidu aastamaksu tasunud liige.

6.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku:

6.2.1. juhatuse algatusel vastavalt vajadusele;
6.2.2. vähemalt ühe kümnendiku liikmete kirjalikul nõudmisel;
6.2.3. kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelnimetatud taotlusel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

6.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt seitse päeva, saates elektrooniliselt kõigile Liidu liikmeile koosoleku päevakorra. Infot võib edastada nii üksikkirja, masspostituse või uudis/infokirjana. Teade üldkoosoleku toimumise kohta avaldatakse ka Liidu kodulehel http://www.laps.ee.

6.4. Põhikirja kohaselt välja kuulutatud üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm Liidu liiget või nende volitatud esindajat.
6.5. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

6.6. Liidu üldkoosolek:
6.6.1. valib Liidu juhatuse;
6.6.2. annab juhtnöörid Liidu vara võõrandamise puhuks;
6.6.3. võtab vastu ja muudab Liidu põhikirja. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud hääleõiguslikest Liidu liikmetest;
6.6.4. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja määrab selles tehingus või nõudes Liidu esindaja;
6.6.5. otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
6.6.6. kinnitab liikmemaksu alampiiri.

6.7. Üldkoosolekul koostatakse seal osalevate liikmete nimekiri, millesse kantakse üldkoosolekul osalevate liikmete nimed, häälte arv, osalemise viis, samuti liikme esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja.

6.8. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, liikmete arv, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on ärakirjad üldkoosolekust osavõtnute nimekirjast, eriarvamustest ning üldkoosolekule esitatud kirjalikest ettepanekutest ja avaldustest.
6.9. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata. Selleks saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul liige peab esitama selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Liikmetele seisukoha andmiseks antav tähtaeg peab olema vähemalt seitse päeva. Hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli lisades sinna liikmete seisukohad ja saadab selle viivitamata liikmetele.

7. JUHATUS

7.1. Liidu juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige.
7.2. juhatuse volituse kestvuse, mis ei või olla pikem kui viis aastat, otsustab Liidu üldkoosolek.
7.3. Isik võib olla valitud juhatusse mitu korda kuid tema volituste ehk ametiaegade ülemmäär kokku võib olla maksimaalselt 10 aastat.
7.4. Liitu peab kõikide tehingute tegemisel esindama kaks juhatuse liiget.
7.5. Juhatuse suuruse otsustab üldkoosolek esimehe ettepanekul. Juhatuse väikseim suurus on kolm liiget ja suurim suurus seitse liiget.
7.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid nii koosolekul (sh virtuaalkoosolekul, näiteks Zoom) kui ka koosolekut kokku kutsumata elektrooniliste sidevahendite kaudu. Juhatuse otsuse vastuvõtmisel taotletakse konsensust, teine eelistus on juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustav esimehe või teda asendava juhatuse liikme hääl.
7.7. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist mittetulundusühingu poolt.
7.8. Juhatuse koosolekud ja koosolekut kokku kutsumata langetatud otsused protokollitakse. Liidu liikmetel on juurdepääs juhatuse protokollidele.

7.9. Liidu juhatus:
7.9.1. viib ellu üldkoosoleku otsuseid;
7.9.2. juhib Liidu tööd ja finantstegevust, taotleb Liidu tööks vajalike vahendite eraldamist riiklikest ja muudest allikatest, kinnitab Liidu projektid;
7.9.3. kutsub kokku üldkoosoleku, teatades Liidu liikmetele koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt 7 päeva ette;
7.9.4. otsustab liikmeksoleku küsimused;
7.9.5. moodustab toimkondi ja asutab allüksusi;
7.9.6. kinnitab allüksuste töökorra ning koordineerib nende tegevust;
7.9.7. määrab kindlaks palgaliste töötajate koosseisud;
7.9.8. sõlmib ja lõpetab töölepingu Liidu palgaliste töötajatega;
7.9.9. volitab Liidu esindajaid teiste (sh rahvusvaheliste) organisatsioonide juurde.

7.10. juhatuse esimees:

7.10.1 valitakse juhatuse poolt;
7.10.2. kutsub kokku juhatuse ning juhatab selle koosolekut.

7.11. Esimehe äraolekul asendab teda mõni teine juhatuse liige. Esimees ja juhatuse liikmed annavad aru Liidu üldkoosolekule.

8. RAHALISED VAHENDID

8.1. Liidul ei ole sisseastumise maksusid.
8.2 Liidul on liikmemaks, mille suuruse kehtestab üldkoosolek.
8.3. Liidu vara moodustub:

8.3.1. riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetustest;
8.3.2. projekti- jm taotlustele eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest;
8.3.3. muudest sihtlaekumistest, annetustest ja toetustest;
8.3.4. koolituste, konsultatsioonide, konverentside jms korraldamisest;
8.3.5. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
8.3.6. muudest seaduses lubatud sissetulekutest;
8.3.7. iga-aastastest liikmemaksudest.

8.4. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste ja võlgade eest.

9. TEGEVUSE KORRALDUS

9.1. Liidu liikmed võivad moodustada paikkondlikke osakondi, teemapõhiseid töörühmi ja muid allüksusi. Osakondadel, töörühmadel ja muudel allüksustel on oma kodukorrad, mis on kooskõlas Liidu põhikirjaga ja kinnitatud Liidu juhatuse poolt.
9.2 Liit kontrollib õigusaktidega sätestatud piirangutest kinnipidamist isiku kaasamisel tegevustesse lastega vastavalt vajadusele või vähemalt kord 12 kuu jooksul.

10. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

10.1. Liidu ühinemine või jagunemine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest Liidu liikmetest.
10.2. Liidu lõpetamine toimub üldkoosoleku otsusega, kui niisuguse ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest Liidu liikmetest, või juhul, kui Liidu liikmeskond on kahanenud kaheni.
10.3. Liidu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mõnele Liidu sarnaste eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud Eesti Lastevanemate Liidu üldkoosolekul 30.03.2023 Tallinnas.

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch