JUHTIMISKULTUURI INSTITUUT MTÜ PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Ühingu nimi on Juhtimiskultuuri Instituut MTÜ (edaspidi Instituut), inglise keeles Institute of Leadership Culture non-profit organisation ja Instituudi asukoht on Tallinn, Eesti.

1.2 Instituudi eesmärk on luua eeldused inimese ja ühiskonna eneseteadlikkuse kujunemiseks kultuuri, majanduse ja õiguse valdkonnas.

1.3 Instituudi eesmärgi saavutamiseks:

1.3.1 loome rahvusvahelise, inspireeriva ja motiveeriva arengukeskkonna;

1.3.2 korraldame eelnimetatud valdkondadega seotud õppe-, teadus- ja arendustegevusi.

II INSTITUUDI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Instituudi liikmeteks on füüsilised isikud täisliikmena ja juriidilised isikud toetajaliikmena. Instituudil saavad olla ka auliikmed.

2.2. Instituudi liikmeks astumisel esitab liikmeks soovija Instituudi juhatusele kirjaliku avalduse koos kahe Instituudi liikme soovitusega.

2.3. Instituudi liikmeks astumisel tuleb tasuda sisseastumismaks üldkoosoleku otsusega määratud suuruses ja korras. Instituut väljastab liikmelisuse kohta kinnituse.

2.4. Instituudi kõik liikmed tasuvad liikmemaksu. Liikmemaksu suuruse otsustab Juhatus.

2.5. Instituudist väljaastumiseks esitab Instituudi liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.6. Instituudi Juhatus võib välja arvata liikme, kelle tegevust Üldkogu hindab vastukäivaks Instituudi eesmärgile või Instituudi põhikirjale.

2.7. Instituudi Juhatus võib liikme välja arvata, kui ta ei võta osa Instituudi Üldkoosolekutest ja ei ole maksnud liikmemaksu ühe aasta jooksul.

2.8. Instituudi liikmel on õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet Instituudi tegevuse kohta.

III INSTITUUDI JUHTIMINE

3.1 JKI järgib otsuste tegemisel sotsiaalse kolmeliikmelisuse printsiipi: juhindub kultuuri haridus- ja vaimuelu küsimustes vabaduse ideaalist, õigusküsimustes võrdsuse ideaalist ning majandusküsimustes solidaarsuse ideaalist.

3.2 Instituudi kõrgeimaks organiks on liikmete Üldkoosolek, kus osalevad kõik Instituudi liikmed.

3.3 Üldkoosoleku ja Juhatuse otsused on konsensuslikud.

3.4 Instituudi juhatuses on vähemalt 2 liiget.

IV INSTITUUDI MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Instituudi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31 detsembril.

4.2 Instituudi tegevuse lõpetamisel antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Põhikiri on kinnitatud Instituudi juriidiliseks asutamiseks volitatud esindajate koosolekul 05.04.2021 aastal Tallinnas.

Te peate ise olema see muutus, mida maailmas näha soovite.

Mahatma Gandhi

Rada, mis on mõeldud sinule, ei pruugi olla nähtaval, aga see ei tähenda, et seda pole olemas.

Nick Vujicic

Mis pole kasulik mesilasperele, ei too kasu ka mesilasele.

Marcus Aurelius

Aeg on inimese väärtuslikem varandus. Kui sul ei ole midagi öelda, siis ära raiska enda ja ennekõike teiste aega.

Fred Jüssi

Peaaegu kõikides toimingutes on algus kõige raskem.

Jean-Jacques Rousseau

Võimatu on ajutine, võimatu ei ole miski.

Muhammad Ali

Ma ei saa muuta tuulesuunda, kuid ma saan sättida oma purjeid, et jõuda soovitud sihtmärki.

Jimmy Dean

Öeldakse, et armastus on parim investeering. Mida rohkem annate, seda rohkem saate vastu.

Audrey Hepburn

Üldiselt võttes on tänapäeval väärtuslik kõik see, mida ei saa guugeldada.

Valdur Mikita

Ära välista uue tõe võimalikust sellepärast, et vana tõde on sulle mugav. Elu algab sealt, kus sinu mugavus lõpeb.

Neale Donald Walsch