Koolitus annab haridusasutuste hoolekogude liikmetele ülevaade hoolekogude toimimise eesmärgist ning koolile/lasteaiale toeks olemise võimalustest ja mõistlikust tegutsemisest.

Koolituse maht: 12 kontakttundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat meeskonnatööd koolituste vahepeal (1 tund enne ja 2 tundi peale koolituste/seminaride toimumist) Kokku: 21 akadeemilist tundi (a 45 min). 

Sihtrühm: hoolekogude liikmed 

Grupi suurus: kokkuleppel 

Koolituse aeg: kokkuleppel 

Koolitajad: Kristiine Vahtramäe ja/või Jüri Ginter 

Koolituse lühikirjeldus:

I koolituspäev / kontaktõpe:

  • Hoolekogude tegevuse näiteid Eestist, tänapäeva kooli roll ühiskonnas, hoolekogu roll, hoolekogu ja direktori koostöö võimalused ja vajadused. (Kristiine Vahtramäe/Jüri Ginter) 
  • Hoolekogu liikmete võimalused kogukonnaga koostöös. (Kristiine Vahtramäe) Põhjalik tutvumine seadusandlusega, mis reguleerivad hoolekogude tegevust.(Kristiine Vahtramäe/ Jüri Ginter) 
  • Tutvume haridus valdkonda puudutavate seadustega ja vaatame üle riikliku statistika ja riikliku strateegiaga seotud plaanid. (Kristiine Vahtramäe)Kodune töö: iga hoolekogu meeskond, kaasates haridusasutuse aktiivsemad liikmed ja töötajad, koostab ülevaate haridusasutuse tugevustest ja nõrkustest (aluseks/ vajalik osa haridusasutuse sise- ja enesehindamisele). Hoolekogu koostab ülevaate ja esitleb teistele hoolekogudele teemal „Meie tugevused ja arengusuunad“

    II koolituspäev / kontaktõpe:
  • Hoolekogu pädevus, hoolekogu töökord, aruanne, tööplaan, hoolekogu esimehe roll ja motiveerimine, hoolekogu liikmete roll ja motiveerimine. (Jüri Ginter)
  • Valla/linna või kooli/lasteaia hoolekogu moodustamise ja töökorra analüüs. (Jüri Ginter) 
  • Kaardistame olemasolevad tugevused ja koostame tegevuskava.(Kristiine Vahtramäe) 

Väljund: Koolituse tulemusena saavad hoolekoguliikmed ülevaate hoolekogu eesmärkidest, esimehe ja liikme rollist, seadusandlusest, haridusasutuse ja hoolekogu koostöö olulisusest ning vajadusest. Iga hoolekogu meeskond kaardistab oma haridusasutuse tugevused ja nõrkused ning koostab tegevuskava. 

Koolituse hind: 3000 eurot (kolm tuhat eurot), tasumine arve alusel. 

Koolitajad: Kristiine Vahtramäe, Jüri Ginter PhD 

Lisainfo: koolitus@gmail.com