Search*

Uudised

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate pöördumine avalikkuse poole.
03/05/2014 19:31 Added by*: Kristiine Vahtramäe;
Haridusameti juhataja määrab isikutele elukohajärgse kooli 25.maiks 2014.a.
Tallinna Ühisgümnaasiumi laste vanemad nõuavad, et Haridusamet ei määraks 2014/2015 ja järgnevatel õppeaastatel Tallinna Ühisgümnaasiumi vastuvõetavate isikute arvu mitte rohkem kui 84 (ehk komplekteeritakse kuni kolm esimest klassi), et tagada kõikidele õpilastele hommikuses vahetuses õppe taastumine 2014/2015 õppeaastast.
Ülaltoodud põhjendustel märgukiri on esitatud 30.04.2014 Tallinna linnavalitsusele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile.
Vanemad soovivad tähelepanu juhtida õhtuse vahetusega kaasnevatele tagajärgedele, mis ei ole kooskõlas lapse kui ka lapse pereliikmete ning õpetajate parimate huvidega:
1.     Õhtuses vahetuses õpe ei toeta kindla päevakava teket (koolitunnid algavad eri päevadel erinevatel kellaaegadel ja seega lõpevad erinevatel aegadel, hiljemalt kella 18.00 paiku);
2.     õhtuse vahetuse õpilastel langeb õpisoorituse tase peale lõunat (vt Sotsiaalministri määruse nr 36 § 6 lg 3);
3.     õhtuses vahetuses õppival lapsel puudub kindel aeg, et valmistuda järgmiseks koolipäevaks -  lapsel puudub võimalus vanemate abile. Arvestades õppetundide koormuse kasvu kolmandates klassides,võib laste kojujõudmise aeg jääda peale kella 19.00, mis ei ole mõistlik ning ei arvesta õpisoorituse tase langust kui ettevalmistust järgmiseks koolipäevaks;
4.     Kui peres on kaks last, kes käivad koolis erinevates vahetustes, mõjub see halvasti vanemate ja laste suhete kvaliteedile, koos perega veedetud aja kvaliteet ja kvantiteet langevad, mis omakorda mõjutab laste õpivõimet;
5.     õhtuses vahetuses õppival lapsel puudub hommikuses vahetuses õppiva lapsega võrdsed võimalused huviringides osalemiseks;
6.     Puudub piisav puhke-, mängu- ja laste omavahelise koolivälise sotsialiseerumise aeg. Suurema osa päeva valgest ajast veedavad nad koolis;
7.     Kooli ületäituvus õpilastega raskendab teatud õppeainete läbi viimise nagu muusikaõpetus, kehaline kasvatus, tööõpetus, sest napib ruume, et tagada antud õppeainete andmine kõikidele õpilastele riiklikus õppekavas ettenähtud mahus;
8.     Õhtuses vahetuses õppivate õpilaste õpetamine on suur väljakutse ka õpetajatele, kellel õhtusest vahetusest tulenev tööaeg ei sobi;
9.     Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 4, 6 p.3, 19 lg 1 seavad põhikoolis õppetegevuse korraldamisel esikohale õpilaste huvid ja kohustuse tagada eakohane areng. Kõigele ülaltoodule tuginedes õhtune vahetus ei ole kooskõlas õpilaste huvide ja eakohase arengu tagamise kohustusega.
Käesolevaga palume avaldada toetust Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste vanemate nõudmisele - keelata  Tallinna Linnavalitsusel määrata Tallinna Ühisgümnaasiumisse ebamõistlikul arvul vastuvõetavaid õpilasi esimestesse klassidesse, et tagada edaspidi õpe vaid hommikuses vahetuses, kommenteerides antud teemat Eesti Lastevanemate Liidu koduleheküljel.  

Kirjuta oma arvumus või kommentaar artikli alla.

Pöördumist vahenab
Kristiine Vahtramäe

Comments* (0):
Add comment*:
Author*: 
:
Human control - type the code shown*:
  Uuenda*
 

Save*

Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec