Search*

Õigusaktid

Haridussüsteemi reguleerivad õigusaktid

Loetletud on õigusaktid, mis puudutavad haridussüsteemi kuni keskkooli lõpuni. Kõrghariduse regulatsioonile viitame üksnes niivõrd, kuivõrd see puudutab madalamaid haridustasemeid.

 

Eesti Vabariigi põhiseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=633949

Eesti Vabariigi haridusseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=816786

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741888

Kool

Põhikooli- ja Gümnaasiumiseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=784125

Erakooliseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=816790

Hoolekogu tegevus
Kooli hoolekogu tegutsemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=188836

Riigikooli nõukogu tegutsemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238415

Õppe sisu Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=802290

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (abiõppe õppekava)
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=792367

Toimetuleku riiklik õppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=790670

Riiklikule õppekavale vastavate õpikute, töövihikute ja tööraamatute loetelu 2004./2005. õppeaastaks
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=842789

Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238308

Õpitulemuste välishindamise põhimõtted, riigieksamitööde, põhikooli lõpueksamitööde ja üleriigiliste tasemetööde koostamise, hindamise ja tulemuste analüüsi alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238114

Vaheajad, eksamid ja kooli lõpetamine
2004/2005. õppeaasta koolivaheajad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=704557

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=764153

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks eksamiperioodide määramine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=91032

2004/2005. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=763265

2004/2005. õppeaasta riigieksamite ja põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=763269

Riigieksameid ja põhikooli lõpueksameid ettevalmistavate komisjonide töökord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238072

Võõrkeelse põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele lõpueksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163689

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavate muu õppekeelega õppegruppide lõpetajate eesti keele riigieksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163423

Riigieksamitöid hindavate komisjonide töökord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=594318

Apellatsioonikomisjoni töökord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=595530

Koolikorraldus
Koolikohustuslike laste arvestamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=26598

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=185378

Õpilaspileti väljaandmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=90437

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=824971

Koduõppe kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23054

Koolieelikute ettevalmistusrühmade töökorralduse alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238491

Pikapäevarühma töökorralduse alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=82534

Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238442

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238558

Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238473

Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=188850

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, vormid ja nende täitmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=223641

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812981

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=802552

Õpilaskodu töökorralduse alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=237884

Kooliraamatukogude töökorralduse alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=26727

Põhikooli ja gümnaasiumi õhtuses ja kaugõppevormis õppimise ning põhikooli eksternina lõpetamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238166

Põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilase gümnaasiumis keskhariduse omandamiseks õpingute jätkamise tingimused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=89386

Tervisekaitse
Tervisekaitsenõuded koolidele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=621512

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=236190

Koolitervishoiu korraldamine
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=551199

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=180654

Lasteaed

Koolieelse lasteasutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=754369

Alushariduse raamõppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=26072

Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=35233

Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238473 

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=85120

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatava riikliku järelevalve läbiviimise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=619989

Riikliku järelevalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812981

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182080

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=180654

Erivajadused

Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=749358

Hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238481

Õppeaastate arv, õppeainete loend ja õppetundide arv hälvikute erikoolis ja sanatoorses koolis
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=190159

Nõuded lastekodusse ja koolkodusse riiklikule hoolekandele võtmiseks ja hoolekande lõpetamiseks
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=23000

Koolikohustuse järgne haridus 

Loetleme siin üksnes kõige üldisemad seda valdkonda reguleerivad seadused.

Kutseõppeasutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=816782

Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238068

Rakenduskõrgkooli seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=784141

Ülikooliseadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=784129

Tartu Ülikooli seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=784133

Täiskasvanute koolituse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=754276

Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=834802

Huviharidus

Huvialakooli seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=754307

Kohaliku omavalitsuse huvialakooli hoolekogu näidispõhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25043

Kohaliku omavalitsuse huvialakooli / muusika- ja kunstikoolide üleriigiline õppekava
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22659

Tehnika-, loodus-, loome- ja huvialamaja õpperühmade moodustamise kord ja soovituslikud täituvusnormid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25042

Noorsootöö

Noorsootöö seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741158

Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=802055

Noortelaagri tegevusloa väljastamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238542

Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=26110

Probleemsed õpilased

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741888

Alaealise mõjutusvahendite seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=833070

Alaealiste komisjoni poolt määratud isiku juurde vestlusele suunamise, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamise, noorteprogrammides osalemise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238636

Käenduse, lepitamise, sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemise, üldkasuliku töö täitmise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22773

Põhiharidust omandavate kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=776427

Parandusõpperühma töökorralduse alused
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22882

Karistusseadustik
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=832169

Üldkasulike tööde loetelu
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25655

Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163646

Õpetaja

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=839432

Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=238650

Pedagoogi sobivustesti koostamise, läbiviimise ja hindamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=786709

Pedagoogi kohanemisaja läbimise ja hindamise kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=786713

Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=691248

Üldised tervisekaitsenõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=834134

Tuleohutuse üldnõuded
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=788101

Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163756

Kohalik võim

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=822624

Valla- ja linnaeelarve seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=693368

Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182696

Muu

Isikuandmete kaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=748829

Avaliku teabe seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=822692

Autoriõiguse seadus
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=810714


Eesti Русский
 Arvamus (5)Uudiste arhiiv
 Lood elust enesest (4)Uudiste arhiiv
 Toidulaud ja... (5)Uudiste arhiiv
 Uudised (5)Uudiste arhiiv
Sisestused puuduvad
 
     
  
Elitec